Vad kommer framtidens smarta belysning att se ut?

Utmaningen består i att undersöka frågan om hur framtidens smarta belysningssystem ser ut och hur det skapar mervärde för medborgarna.

Belysningsstolpar är överallt i staden och är en attraktiv infratruktur för mer ändamål än belysningsgator och torg, särskilt för den smarta staden och IoT. Sensorerna som bidrar till den smarta staden behöver tre saker - el, någonstans att sitta och datakommunikation. Allt kan underlättas av belysningsstången.

Den här utmaningen är en del av Openlabs Masters kursutmaningar för Emerging City.

Vad kommer framtidens smarta belysning att se ut?

Utmaningen består i att undersöka frågan om hur framtidens smarta belysningssystem ser ut och hur det skapar mervärde för medborgarna.

Belysningsstolpar är överallt i staden och är en attraktiv infratruktur för mer ändamål än belysningsgator och torg, särskilt för den smarta staden och IoT. Sensorerna som bidrar till den smarta staden behöver tre saker - el, någonstans att sitta och datakommunikation. Allt kan underlättas av belysningsstången.

Den här utmaningen är en del av Openlabs Masters kursutmaningar för Emerging City.

Läs mer +

Introduktion
Trafikverket i Stockholms stad är ansvarigt för stadens gator, parker och torg. Ansvaret innefattar att bibehålla den allmänna belysningen av stadens vägar, gator, torg och parker. I figurer består trafikkontorsbelysningssystemet av

- Ca 140 000 ljusa fläckar
- Omkring 100 000 tjänster
- Om 7 000 objektivstans
- Energiförbrukning på 48 GWh / år

I april 2017 antog Stockholms kommunfullmäktige en strategi för att bli världens smartaste och mest anslutna stad år 2040. En strategi som syftar till att bidra till Vision 2040 - "Ett Stockholm för alla" genom digitalisering.

Strategin identifierar två typer av projekt - verksamhetsprojekt och förutsättningar. Några typer av verksamhetsprojekt är namngivna och har sedan dess blivit så kallade prioriterade verksamhetsprojekt och drivs av stadsförvaltningsbyrån. Smart och ansluten belysning är en av dessa.

Den största motivationsfaktorn för belysning för att bli ett prioriterat projekt är den stora potential som finns i minskad miljöpåverkan. Delvis genom energibesparing vid byte till LED armaturer, men även genom ett nytt styrsystem för effektivare drift och justerbara ljusnivåer.

Utmaningen
Den smarta staden i morgon kommer att vara mer tekniskt än den är idag och krav på tillgången på digitala tjänster som hjälper oss i vår vardag blir högre. Möjligheterna med smarta städer och IoT är enorma, men kommer att ställa krav på den fysiska infrastrukturen. Idag ägs en stor del av den infrastrukturen av trafikkontoret.

Belysningsstolpar är överallt i staden, och de har el. Detta gör belysningsställen attraktiva för fler ändamål än belysningsgator och torg, speciellt för den smarta staden och IoT. Sensorerna som bidrar till den smarta staden behöver tre saker - el, installationsinfrastruktur och datakommunikation. En belysningsstav med ett modernt styrsystem kan uppfylla alla tre krav, så utmaningen är att bestämma vilken roll belysningssystemet kommer att ha i den smarta staden och utvecklingen av IoT.

En viktig del av strategin är social och demokratisk hållbarhet. Idag slås belysningen på och av med ett enkelt styrsystem. Med ett mer modernt styrsystem och LED kan belysningen justeras bättre baserat på webbplatsens behov. Sensorer kan göra detta i realtid. Detta skapar möjligheter för en helt annan miljö för våra medborgare samtidigt som vi sparar ytterligare energi. Förutom att möta behoven hos ny teknik och ge staden ljus, frågar vi oss själva vilka behov medborgarna vill att belysningssystemet ska mötas?

Utmaningen består i att undersöka frågan om hur framtidens smarta belysningssystem ser ut och hur det skapar mervärde för medborgarna.


Den här utmaningen är en del av Openlabs Masters kursutmaningar för Emerging City. Eleverna i kursen kommer att föreslå lösningar och presentera dem för utmanaren. Känn dig fri att delta i utmaningen genom att dela med dig av dina idéer eller ge feedback till elevernas lösningar.

Visa mindre -

What will the smart lighting of the future look like?

The challenge consists in investigating the question of how the future's smart lighting system looks like and how it creates added value for the citizens.

Lighting posts are everywhere in the city and are an attractive infratructure for more purposes than lighting streets and squares, especially for the smart city and IoT. The sensors that contribute to the smart city need three things - electricity, somewhere to sit, and data communication. All could be facilitated by the lighting pole.

This challenge is a part of Openlab's Master's Course Challenges for the Emerging City.

Läs mer +

Introduction
The traffic office in the city of Stockholm is responsible for the city's streets, parks and squares. The responsibility includes maintaining the general illumination of the city's roads, streets, squares and parks. In figures, the traffic office lighting system consists of

- About 140 000 bright spots
- About 100 000 posts
- About 7 000 lens punch
- Energy consumption of 48 GWh / year

In April 2017, Stockholm City council adopted a strategy to become the world's smartest and most connected city in 2040. A strategy aimed at contributing to Vision 2040 - "A Stockholm for all" through digitalization .

The strategy identifies two types of projects - operations projects and prerequisite projects. Some types of operations projects are named and have since become so-called prioritzed operations projects and run by the city management office. Smart and connected lighting is one of those.

The biggest motivation factor for lighting to become a prioritized project is the great potential that is found in reduced environmental impact. Partly through energy saving when switching to LED luminaires, but also through a new control system for more efficient operation and adjustable light levels.

The challenge
The smart city of tomorrow will be more techistic than it is today and demands on the availability of digital services that will help us in our everyday lives will be higher. The opportunities with smart cities and IoT are huge, but will set requirements on the physical infrastructure. Today a large part of that infrastructure is owned and managed by the traffic office.

Lighting posts are everywhere in the city, and they have electricity. This makes the lighting posts attractive for more purposes than lighting streets and squares, especially for the smart city and IoT. The sensors that contribute to the smart city needs three things - electricity, installation infrastructure, and data communication. A lighting pole with a modern control system can satisfy all three requirements, so the challenge is to determine the role that the lighting system will have in the smart city and the development of IoT.

An important part of the strategy is social and democratic sustainability. Today the lighting is turned on and off with a simple control system. With a more modern control system and LED, the lighting can be adjusted better based on the needs of the site. Sensors are able to do this in real time. This create opportunities for a completely different environment for our citizens while saving additional energy. In addition to meeting the needs of new technology and providing the city with light, we ask ourselves what needs the citizens want the lighting system to meet?

The challenge consists in investigating the question of how the future's smart lighting system looks like and how it creates added value for the citizens.


This challenge is a part of Openlab's Master's Course Challenges for the Emerging City. Students in the course will suggest solutions and present them to the challenge giver. Feel free to participate in the challenge by sharing your ideas or give feedback to the students' solutions.

Visa mindre -

Alla idéer

 • Scream detecting light poles in public parks

  This idea is based on detection of outstanding and irregular noises like loud screams and gunshots in public places. The detection of these noises would be possible with noise

  1
  +2
 • Smart stadsspel

  Ljusinspirerad skattejakt där du kan delta genom din telefon, projicerar spel på väggar eller fasader av byggnader och mer.

  0
 • Den smarta torget

  Interaktiva ljusinstallationer och smart city miniatyr, där stockholmare kan delta i spel samtidigt som de lär sig mer om smart stadsutveckling. Målet med denna idé är att

  1
 • Interactive light pole - color and shape

  Implement a button on the light pole that people can push to change the shape and color of the light reflected on the ground. This can preferably be incorporated in parks in the

  0
  +1
 • smart graffiti vägg

  Interaktiv ljusgraffiti-vägg, där stockholmare kan dra på en tablett och projekt på väggen eller ha digitala sprayburkar. Detta skulle gnälla intresse och deltagande i

  0
 • Light pole made of recycled plastic

  Plastic pollution is a big issue currently, so why not use it when building new light poles! By using recycled plastic when creating new light poles, less metal is used and the

  1
 • Interactive info screens

  Equip selected poles with interactive screens.
  These could provide information based on where you are.
  News and public information, public transport, maps,

  0
 • Less poles more intelligence

  The street I see from my office window is in one way similar to the image above. It is about 200m long and has about 40 light poles.

  With smarter and better

  0

brief.phase-resultssBli en del av Utveckla din stad
Dela dina idéer och förbättra andras.
Bli delaktig i hur staden ska möta nya problem och se möjligheter.

Läs mer om Utveckla din stad
×
×
×

Det verkar som din webbläsare inte tillåter cookies. Tyvärr går det inte att logga in på sidan utan att tillåta cookies.

Vi använder cookies för att hålla reda på inloggningar, inställningar och sidanvändning.

eller

Inget lösenord? Långt lösenord? Svårt att skriva?
Vi kan skicka en magisk länk till dig så du kan logga in utan att fylla i lösenord.


eller
×

Det verkar som din webbläsare inte tillåter cookies. Tyvärr går det inte att logga in på sidan utan att tillåta cookies.

Vi använder cookies för att hålla reda på inloggningar, inställningar och sidanvändning.

eller

Vi använder enbart facebook för inloggning.
Vi registrerar ditt namn och din epost, och kommer aldrig posta något om du inte ber oss göra det.

Om du redan har registrerat dig Logga in


×

Användarvillkor

 1. Villkor för användning

  1. Denna webbplats (“webbplatsen”) ägs och drivs av Openlab (“Openlab”). Tillgång till och användning av denna webbplats samt information, material, produkter och tjänster som är tillgängliga via denna webbplats är föremål för alla tillämpliga lagar och förordningar samt dessa användarvillkor (“användarvilkoren”).

  2. Genom att besöka denna webbplats, godkänner du användarvilkoren, som utgör ett juridiskt bindande avtal. Om du inte samtycker till användarvilkoren, vänligen lämna denna webbplats.

  3. Dessa användarvilkor kan ändras av oss från tid till annan. De senaste användarvilkoren kommer att publiceras på webbplatsen, och du bör alltid granska dessa användarvilkor innan du använder webbplatsen för att se till att du har en förståelse för den nuvarande användarvilkoren.

 2. Ägande

  Denna webbplats och dess design, text, innehåll, grafik och andrat material relaterat tilldenna webbplats är skyddade enligt immaterialrätt och tillhör Openlab eller ingår med tillstånd av tredjepartsrättighetsinnehavarna. Ingen av dessa element får användas i någon form utan Openlabs skriftliga tillstånd.

 3. Varumärken

  Openlabs varumärke och logotyp som visas på denna webbplats ägs av Openlab. Alla andra varumärken, produktnamn, företagsnamn och logotyper som visas på webbplatsen tillhör sina respektive ägare. Du samtycker till att inte visa eller använda varumärkena på något sätt utan Openlabs skriftliga medgivande.

 4. Inlägg

  Att publicera eller överföra olagligt material, eller material som kan utgöra eller uppmana till brott eller brottsligt beteende är strängt förbjudet.

 5. Dataskydd

  Genom att acceptera dessa användarvilkor bekräftar du att du har läst och förstått villkoren i vår integritetspolicy och att du accepterar dessa. När du delger personlig information till oss, ger du uttryckligen tillstånd för oss att sprida och/eller använda information för lagliga ändamål i enighet med vår integritetspolicy.

 6. Ansvarsbegränsning

  Under inga omständigheter kommer Openlab hållas ansvariga gentemot dig för eventuell förlorad vinst, indirekta skador eller följdskador som uppkommit genom din användning eller oförmåga att använda denna webbplats och tjänst. Openlab lämnar inga garantier gällande eventuella immateriella rättigheter eller andra äganderättigheter kring idéerna och Openlab kan inte hållas ansvariga för tredje parts anspråk när det gäller användning av idéer som tagits emot via plattformen.

 7. Tillämplig lag

  Detta avtal regleras av och ska tolkas i enlighet med svensk lag.

 8. Kontakt

  Vi kan nås på Openlab Valhallavägen 79, 11427 Stockholm, Sweden, info@utveckladinstad.se

×

Kontakta oss!

×
×
image
×

Ring Stefan på
070 635 65 91

×

OK


Dela:

×
×
×
×
×

×