För att få unga vuxna med nedsatt arbetsförmåga befogenhet

Det finns ett stort antal unga vuxna som har en form av befinfit som kallas invalidpension för unga vuxna från Försäkringskassan. För närvarande finns det få aktiviteter att stödja dessa unga vuxna för att få anställning, enganging i studier eller deltagande i meningfulla aktiviteter.

Hur ska vi nå ut och stödja dessa unga att bli med i samhället?

Den här utmaningen är en del av Openlabs Masters kursutmaningar för Emerging City.

För att få unga vuxna med nedsatt arbetsförmåga befogenhet

Det finns ett stort antal unga vuxna som har en form av befinfit som kallas invalidpension för unga vuxna från Försäkringskassan. För närvarande finns det få aktiviteter att stödja dessa unga vuxna för att få anställning, enganging i studier eller deltagande i meningfulla aktiviteter.

Hur ska vi nå ut och stödja dessa unga att bli med i samhället?

Den här utmaningen är en del av Openlabs Masters kursutmaningar för Emerging City.

Läs mer +

Invalidpension för unga vuxna är en tidsbegränsad form av förmån för unga vuxna med en långsiktig minskning av arbetsförmågan. En förutsättning är att denna minskning av arbetskraften kan förväntas vara i minst ett år. Förmånen kan beviljas tidigt från juli året då personen blir 19 år fram till månaden före månaden blir personen 30 år. En invaliditetspension kan inte täcka mer än tre år i taget. Men det är möjligt att ansöka om en ny period när den tidigare kommer till ett slut. Trots att invalidpensionen är en tidsbegränsad ersättning fortsätter många unga vuxna att få förmånen tills de fyller 30 år.

När personen inte längre är berättigad till invalidpension kan de ansöka om sjukersättning. Syftet med invalidpensionen - utöver att ge ekonomisk trygghet vid nedsatt arbetsförmåga - är att uppmuntra ungdomar att delta i verksamheten under den period de tar emot förmånen. Tanken är att verksamheten kommer att ha en positiv inverkan på personens funktionella förmåga och förbättra arbetsförmågan.

Få studier har gjorts i verksamheten inom funktionspensionens omfattning. Det betyder att det saknas kunskap om vilka aktiviteter som erbjuds och om verksamheten uppfyller avsikten. En tidigare studie har emellertid visat att relativt få personer deltar i aktiviteter.

Trots detta kan det fortfarande finnas personer för vilka sjukersättning kan undvikas, åtminstone i viss utsträckning, med fler aktiviteter under den period då de får invalidpension. Studien visade att verksamheten inte i tillräcklig utsträckning leder till att unga vuxna närmar sig arbetsmarknaden.

Skillnaden mellan system för invalidpension och sjukskyddsersättning innebär att det är möjligt för personer som har varit invalidpension i 10 år utan någon form av verksamhet som kan främja förbättrad arbetsförmåga, anses vara berättigad till sjukersättning oavsett detta.

Samordningsförbundet Stockholms stad: Samhällsförbundet i Stockholms stad

Vår organisation, Stockholms samordningsförening, samlar fakta kring problemområden i Stockholm och inspirerar myndigheterna att vidta åtgärder, starta projekt och prova nya sätt att arbeta.

Finansiell samordning är en struktur för samarbete och samordning mellan 4 myndigheter:
• Arbetsförmedlingen (Arbetsförmedlingen)
• Försäkringsskassan (Försäkringskassan)
• Hälso- och sjukvårdstjänst (Stockholms läns landsting)
• Stockholms stad

Idéerna Stockholms samordningsförening kommer att presenteras för våra ägare, de fyra autotitiesna. Förhoppningsvis kommer de att formulera idéerna och använda den för att bemyndiga de unga auditorsna i Stockholms stad.


Den här utmaningen är en del av Openlabs Masters kursutmaningar för Emerging City. Eleverna i kursen kommer att föreslå lösningar och presentera dem för utmanaren. Känn dig fri att delta i utmaningen genom att dela med dig av dina idéer eller ge feedback till elevernas lösningar.

Visa mindre -

To get young adults with reduced work capacity empowered

There is a large number of young adults who have a form of befinfit called disability pension for young adults from the Social Insurance Agency (Försäkringskassan). At present there are few activities to support these young adults to get an employment, enganging i studies or participaciting in meningful activities.

How shall we reach out and support these young people to be included in the society?

This challenge is a part of Openlab's Master's Course Challenges for the Emerging City.

Läs mer +

Disability pension for young adults is a time-limited form of benefit for young adults with a long-term reduction in work capacity. A prerequisite is that this reduction in work capacity can be expected to last for at least one year. The benefit can be granted at the earliest from the July of the year in which the individual turns 19, up until the month before the month the person turns 30. A period of disability pension may not cover more than three years at a time. But it is possible to apply for a new period when the previous one comes to an end. Despite the disability pension being a time-limited benefit, many young adults continue to receive the benefit until they turn 30.

When the individual is no longer entitled to disability pension, they are able to apply for sickness compensation. The purpose of the disability pension – beyond providing financial security in the event of reduced work capacity – is to encourage young people to be involved in activities during the period in which they receive the benefit. The idea is that the activities will have a positive impact on the person’s functional ability and improve work capacity.

Few studies have been conducted into the activities carried out within the scope of the disability pension. This means there is a lack of knowledge about what activities are offered and if the activities meet the intentions. A previous study has, however, revealed that comparatively few people participate in activities.

Despite this, there may still be individuals for whom sickness compensation could be avoided, at least to a certain extent, with more activities during the period in which they receive disability pension. The study showed that the activities do not, to a sufficient extent, lead to young adults approaching the labour market.

The difference between systems for disability pension and those for sickness compensation means that it is possible for people who have been on disability pension for 10 years, without any form of activity that could promote improved work capacity, to be deemed entitled to sickness compensation regardless of this.

Samordningsförbundet Stockholm stad: The coordination association of Stockholm city

Our organisation, The coordination association of Stockholm city, is gathering facts around problem areas in Stockholm and inspire the authorities to take action, start projects and try new ways to operate.

Financial coordination is a structure for collaboration and coordination between 4 authorities:
• Public Employment Service (Arbetsförmedlingen)
• Social Insurance Agency (Försäkringskassan)
• Health and medical care service (Stockholms läns landsting)
• City of Stockholm (Stockholms stad)

The ideas The coordination association of Stockholm city gets will be presented for our owners, the 4 authotities. Hopefully they will embrase the ideas and use it to empower the Young audults in Stockholm city.


This challenge is a part of Openlab's Master's Course Challenges for the Emerging City. Students in the course will suggest solutions and present them to the challenge giver. Feel free to participate in the challenge by sharing your ideas or give feedback to the students' solutions.

Visa mindre -

Alla idéer

 • Popup-utrymme

  Detta är en första idé från studenter från OPEN LAB. Vi jobbar fortfarande med att ta fram nya idéer / förbättra idén.
  Vi letar efter lösningar, för de unga som

  0
 • Digital plattform för unga vuxna.

  Detta är en första idé från studenter från OPEN LAB. Vi jobbar fortfarande med att ta fram nya idéer / förbättra idén.
  Vi letar efter lösningar, för de unga som

  1
 • ETT CAFÉ

  Detta är en första idé från studenter från OPEN LAB. Vi jobbar fortfarande med att ta fram nya idéer / förbättra idén.
  Vi letar efter lösningar, för de unga som

  0
 • Vara till nytta. Beeing usefull.

  Vara till nytta för en stund. Beeing useful for a while.
  Detta är ett socialt koncept som inkluderar, på lösa villkor. (Ännu ej genomknådat, men på gång, vänder

  1
  +4

brief.phase-resultssBli en del av Utveckla din stad
Dela dina idéer och förbättra andras.
Bli delaktig i hur staden ska möta nya problem och se möjligheter.

Läs mer om Utveckla din stad
×
×
×

Det verkar som din webbläsare inte tillåter cookies. Tyvärr går det inte att logga in på sidan utan att tillåta cookies.

Vi använder cookies för att hålla reda på inloggningar, inställningar och sidanvändning.

eller

Inget lösenord? Långt lösenord? Svårt att skriva?
Vi kan skicka en magisk länk till dig så du kan logga in utan att fylla i lösenord.


eller
×

Det verkar som din webbläsare inte tillåter cookies. Tyvärr går det inte att logga in på sidan utan att tillåta cookies.

Vi använder cookies för att hålla reda på inloggningar, inställningar och sidanvändning.

eller

Vi använder enbart facebook för inloggning.
Vi registrerar ditt namn och din epost, och kommer aldrig posta något om du inte ber oss göra det.

Om du redan har registrerat dig Logga in


×

Användarvillkor

 1. Villkor för användning

  1. Denna webbplats (“webbplatsen”) ägs och drivs av Openlab (“Openlab”). Tillgång till och användning av denna webbplats samt information, material, produkter och tjänster som är tillgängliga via denna webbplats är föremål för alla tillämpliga lagar och förordningar samt dessa användarvillkor (“användarvilkoren”).

  2. Genom att besöka denna webbplats, godkänner du användarvilkoren, som utgör ett juridiskt bindande avtal. Om du inte samtycker till användarvilkoren, vänligen lämna denna webbplats.

  3. Dessa användarvilkor kan ändras av oss från tid till annan. De senaste användarvilkoren kommer att publiceras på webbplatsen, och du bör alltid granska dessa användarvilkor innan du använder webbplatsen för att se till att du har en förståelse för den nuvarande användarvilkoren.

 2. Ägande

  Denna webbplats och dess design, text, innehåll, grafik och andrat material relaterat tilldenna webbplats är skyddade enligt immaterialrätt och tillhör Openlab eller ingår med tillstånd av tredjepartsrättighetsinnehavarna. Ingen av dessa element får användas i någon form utan Openlabs skriftliga tillstånd.

 3. Varumärken

  Openlabs varumärke och logotyp som visas på denna webbplats ägs av Openlab. Alla andra varumärken, produktnamn, företagsnamn och logotyper som visas på webbplatsen tillhör sina respektive ägare. Du samtycker till att inte visa eller använda varumärkena på något sätt utan Openlabs skriftliga medgivande.

 4. Inlägg

  Att publicera eller överföra olagligt material, eller material som kan utgöra eller uppmana till brott eller brottsligt beteende är strängt förbjudet.

 5. Dataskydd

  Genom att acceptera dessa användarvilkor bekräftar du att du har läst och förstått villkoren i vår integritetspolicy och att du accepterar dessa. När du delger personlig information till oss, ger du uttryckligen tillstånd för oss att sprida och/eller använda information för lagliga ändamål i enighet med vår integritetspolicy.

 6. Ansvarsbegränsning

  Under inga omständigheter kommer Openlab hållas ansvariga gentemot dig för eventuell förlorad vinst, indirekta skador eller följdskador som uppkommit genom din användning eller oförmåga att använda denna webbplats och tjänst. Openlab lämnar inga garantier gällande eventuella immateriella rättigheter eller andra äganderättigheter kring idéerna och Openlab kan inte hållas ansvariga för tredje parts anspråk när det gäller användning av idéer som tagits emot via plattformen.

 7. Tillämplig lag

  Detta avtal regleras av och ska tolkas i enlighet med svensk lag.

 8. Kontakt

  Vi kan nås på Openlab Valhallavägen 79, 11427 Stockholm, Sweden, info@utveckladinstad.se

×

Kontakta oss!

×
×
image
×

Ring Stefan på
070 635 65 91

×

OK


Dela:

×
×
×
×
×

×