Older people's health in a warmer StockholmÄldres hälsa i ett varmare Stockholm

Develop solutions for the elderly to be able to live and feel good in a neighborhood / area in a future with generally warmer climates and especially with increased risk of heat waves. We seek answers to two different questions, partly how to get into the heat issue in the physical planning and partly how to facilitate the individual when a heat wave occurs.
We will identify a block with a high proportion of elderly population, which could be hit hard by a heat wave, with the help of a heat map made by Stockholm city.

Ta fram lösningar för att äldre ska kunna bo och må bra i ett kvarter/ område i en framtid med generellt varmare klimat och särkskilt med ökad risk för värmeböljor. Vi söker svar på två olika frågor, dels hur man får in värmefrågan i den fysiska planeringen och dels hur man underlättar för individen när en värmebölja inträffar.
Vi kommer att identifiera ett kvarter med hög andel äldre befolkning, som skulle kunna drabbas hårt av en värmebölja, med hjälp av en värmekartering gjord av Stockholms stad.

Description

Older people's health in a warmer Stockholm

Develop solutions for the elderly to be able to live and feel good in a neighborhood / area in a future with generally warmer climates and especially with increased risk of heat waves. We seek answers to two different questions, partly how to get into the heat issue in the physical planning and partly how to facilitate the individual when a heat wave occurs.
We will identify a block with a high proportion of elderly population, which could be hit hard by a heat wave, with the help of a heat map made by Stockholm city.

Read more +

The unit for community planning, Stockholm County Administrative Board together with the Elderly Administration, Stockholm City and the Center for Occupational and Environmental Medicine, Stockholm County Council

Background
Climate calculations indicate that it will be warmer in Stockholm County. Towards the end of the century, the scenarios show that the annual average temperature can be as much as 3-5 ° C higher and heat waves will occur more and more and they become more long-lasting. With the densification of Stockholm, a large number of temperature-reducing green surfaces risk disappearing, which leads to a stronger urban heat effect. The densification also leads to more noise, air pollution, pollen and ozone in people's vicinity. In other words, the densification in combination with increased temperature is a risk to human health.
Heat has a strong influence on our health and studies show that the heat has a direct connection to the number of deaths. Therefore, it is an important factor to relate to, both in health and social care but also in urban planning. Heat and heat waves are a health threat for certain risk groups, mainly people over the age of 65. One reason for this is that the temperature regulation of older people is worse than that of younger people, and that sick and bedridden persons may find it harder to perceive the body's signals, and neither have the same opportunity to escape the city at high temperatures. The population of Stockholm County is expected to increase by 430,000 until 2025, and the population structure of the population is expected to change slightly during the period. More children and young people up to the age of twenty are expected to be born. The thirty-six generation achieves the seventies, which means that the number of elderly people is expected to increase significantly, eg. So it is predicted that by 2025 the number of 80 year olds will have almost doubled, from about 9,000 to about 18,000 people.

Challenge
Develop solutions for the elderly to be able to live and feel good in a neighborhood / area in a future with generally warmer climates and especially with increased risk of heat waves. We seek answers to two different questions, partly how to get into the heat issue in the physical planning and partly how to facilitate the individual when a heat wave occurs.
We will identify a block with a high proportion of elderly population, which could be hit hard by a heat wave, with the help of a heat map made by Stockholm city.

1. In what way can different actors in society, such as caregivers, municipalities, county councils, property owners and the individual himself, increase their readiness for future heating periods? See examples below
a) How can Stockholm city's elderly care be developed to support the elderly to better cope with a heat wave?
b) How can one modify the already built environment, both inside and outside, to get more coolness?

2. How does, for example, Paris or other major cities affected by heatwave managed it?

Show less -

Äldres hälsa i ett varmare Stockholm

Ta fram lösningar för att äldre ska kunna bo och må bra i ett kvarter/ område i en framtid med generellt varmare klimat och särkskilt med ökad risk för värmeböljor. Vi söker svar på två olika frågor, dels hur man får in värmefrågan i den fysiska planeringen och dels hur man underlättar för individen när en värmebölja inträffar.
Vi kommer att identifiera ett kvarter med hög andel äldre befolkning, som skulle kunna drabbas hårt av en värmebölja, med hjälp av en värmekartering gjord av Stockholms stad.

Read more +

Enheten för samhällsplanering, Länsstyrelsen Stockholm tillsammans med Äldreförvaltningen, Stockholm Stad och Centrum för Arbets- och Miljömedicin, Stockholms läns landsting

Bakgrund
Klimatberäkningar pekar på att det kommer att bli varmare i Stockholms län. Mot slutet av seklet visar scenarierna på att årsmedeltemperaturen kan bli så mycket som 3-5°C högre och värmeböljor kommer att inträffa allt oftare och de blir mer långvariga. I och med förtätningen av Stockholm riskerar ett stort antal temperatursänkande grönytor att försvinna, vilket leder till en starkare urban värmeö-effekt. Förtätningen leder också till mer buller, luftföroreningar, pollen och ozon i människors närhet. Med andra ord är förtätningen i kombination med ökad temperatur, en risk för människors hälsa.
Värme har en stark påverkan på vår hälsa och studier visar att värmen har en direkt koppling till antalet dödsfall. Därför är den en viktig faktor att förhålla sig till, såväl inom vård och omsorg men också inom bebyggelseplanering. Värme och värmeböljor är ett hälsohot för vissa riskgrupper, främst personer över 65 år. En anledning till detta är att temperaturregleringen hos äldre personer är sämre än hos yngre samt att sjuka och sängliggande personer kan ha svårare att uppfatta kroppens signaler och inte heller har samma möjlighet att fly staden vid höga temperaturer. Befolkningen i Stockholms län beräknas öka med 430 000 personer fram till 2025 och åldersstrukturen hos befolkningen förväntas enligt prognosen förändras något under perioden. Fler barn och unga i åldrarna upp till tjugo år antas tillkomma. Fyrtiotalistgenerationen uppnår sjuttioårsåldern och vilket gör att antalet äldre förväntas öka betydligt, t.ex. så prognostiseras att 2025 är antalet 80 åringar i stort sett fördubblat, från ca 9000 till ca 18000 personer.

Utmaning
Ta fram lösningar för att äldre ska kunna bo och må bra i ett kvarter/ område i en framtid med generellt varmare klimat och särkskilt med ökad risk för värmeböljor. Vi söker svar på två olika frågor, dels hur man får in värmefrågan i den fysiska planeringen och dels hur man underlättar för individen när en värmebölja inträffar.
Vi kommer att identifiera ett kvarter med hög andel äldre befolkning, som skulle kunna drabbas hårt av en värmebölja, med hjälp av en värmekartering gjord av Stockholms stad.

1. På vilket sätt kan olika aktörer i samhället, tex vårdgivare, kommun, landsting, fastighetsägare och individen själv öka sin beredskap för kommande värmeperioder? Se exempel nedan
a) Hur kan Stockholms stads äldreomsorg utvecklas för att stödja de äldre att bättre klara en värmebölja?
b) Hur kan man modifiera den redan bebyggda miljön, både ute och inne, för att få mer svalka?

2. Hur har t.ex. Paris eller andra storstäder som drabbats av värmebölja hanterat den?

Show less -

Collection of ideas

 • Backyard Network

  Documented research has proven that the reintroduction of vegetation into cities reduces the urban heat island effect. Cities are cooler and quieter through shading, evaporative

  0
 • Cool umbrella

  Cool umbrella that can be placed on a Chair, wheelchair, bed o.s.v. < br/> Cooling device can be powered by internal rechargeable battery, AC power, solar cells. Alternatively,

  0
 • Solar powered cooling/ventilation

  Subsidize solar powered easy to install fan or cooling for the elderly.

  1
 • Helping green hands

  It is an association of people from different backgrounds with an aim to socialize with the elderly and helping them to take care of green spaces, indoor and outdoor (this could

  0
 • Automatic Warning System

  SMHI sends the warnings regarding weather through SOS which sends it to the MSB or to Akin4boy in the County Administrative Board. This is done manually. < br/> < br/> At the

  0
  +2
 • Sustainable construction

  Eco-friendly construction can help to create a better outdoor environment and it can also help to build a healthier indoor environment. Conventional building materials and methods

  0
  +1

Become a part of Utveckla din stad
Share your ideas and make others better.
Become a part of the helping society face new challenges and make it a better place.

Read more about Utveckla din stad

×
×
×

It seems like your web browser doesn't allow cookies. Sadly you can not log in to this site without allowing cookies.

We use cookies to track user sessions, preferences and usage.

or

No password? Long password? Hard to type?
We can email you a login link to sign in without having to type your password.


or
×

It seems like your web browser doesn't allow cookies. Sadly you can not log in to this site without allowing cookies.

We use cookies to track user sessions, preferences and usage.

or

We only use facebook for authentication.
We will only register your name and email address and never post anything in your name, exept when you choose to share something.

If you're already have an account Log in


×

Terms & Conditions

 1. Terms and Conditions of use

  1. This website (the “Website”) is owned and operated by Openlab (“Openlab”). Access to and use of this Website and the information, materials, products and services available through this Website are subject to all applicable laws and regulations and to these terms and conditions of use (the “T&C’s”).

  2. By accessing this Website, you agree to the T&C’s, which form a legally binding agreement. If you do not agree to the T&C’s, please exit this Website.

  3. These T&C’s may be changed by us from time to time. The latest T&C’s will be posted on the Website, and you should always review these T&C’s prior to using the Website to ensure that you have an understanding of the current T&C’s.

 2. Ownership

  This Website and its design, text, content, graphic and other matters related to this Website are protected under intellectual property law and are the property of Openlab or are included with the permission of third party right owners. None of these elements may be used in any form without Openlab’s express prior written permission.

 3. Trademarks

  The Openlab trademark and logotype appearing on this Website are the property of Openlab. All other trademarks, product names, company names, logos, and trade dress displayed on the Website are the property of their respective owners. You agree not to display or use the marks in any manner without Openlab’s prior written permission.

 4. Posts

  Posting or transmitting of any unlawful material, or any material that could constitute or encourage conduct that would be considered a criminal offence or violation of any law is strictly prohibited.

 5. Data Protection

  By agreeing to these T&C’s, you acknowledge you have read and understood the terms of our Privacy Policy and that you agree with it. Upon the submission of any personal information to us, you expressly grant permission to us to disseminate and/or use such information for any lawful purpose as detailed in our Privacy Policy.

 6. Limitation of liability

  In no event will Openlab be held liable to you for any lost profits, indirect or consequential damages arising out of your use or inability to use this Website and the services. Openlab makes no warranties regarding any intellectual property rights or other proprietary rights in the submissions and Openlab cannot be held liable for any third party claims regarding the use of content received through the platform.

 7. Governing law

  This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Sweden.

 8. Contact

  We can be reached at Openlab Valhallavägen 79, 11428 Stockholm, Sweden, info@utveckladinstad.se

×
×
image
×

Call Stefan at
070 635 65 91

×

OK


Share:

×
×
×
×
×

×

Contact the author of: Older people's health in a warmer Stockholm

×