Competence center for children's needs for family life according to the Convention on the Rights of the Child

The government has decided that the Convention on the Rights of the Child will become Swedish law. Even today, Sweden is bound by the European Convention, which in its Article 8 gives children the right to family life. This right is increasingly violated in connection with parental conflict and family division. More and more children and young people are growing up without society being able to protect their need for continuous and adequate contact with both parents throughout their upbringing. Generational contact is an important factor in the family's quality of life and for the child's psychosocial health and maturity.

Competence center for children's need for family life in accordance with the UN Convention on the Rights of the Child

The Government has decided that the Convention on the Rights of the Child shall become Swedish law. Already today, Sweden is bound by the European Convention, which in its Article 8 gives children the right to family life. This right is increasingly violated in connection with parental conflict and family divisions. More and more children and young people are growing up without the society being able to protect their need for continuous and adequate contact with both parents throughout their upbringing. The generation contact is an important factor in the family's quality of life and for the child's psychosocial health and maturity.

Read more +

The Government has decided that the Convention on the Rights of the Child shall become Swedish law. Already today, Sweden is bound by the European Convention, which in its Article 8 gives children the right to family life. This right is increasingly violated in connection with parental conflict and family divisions. More and more children and young people are growing up without the society being able to protect their need for continuous and adequate contact with both parents throughout their upbringing. The generation contact is an important factor in the family's quality of life and for the child's psychosocial health and maturity.

In order to meet this social health requirement, Sweden needs a central clinical competence center. It should be an organization for research, information, prevention and rehabilitation. Treatment programs for intergenerational family integration and reunification with lost parents for separated children are developed in consultation with international role models.

The project can interact with parents and elderly organizations to awaken their and the public's interest in children's needs of the family as a breeding ground for relationships, growing and personal development. It can be done in conjunction with extended family forms and involves grandparents who are committed to their missing grandchildren.

The place should be favorable for interdisciplinary dialogue and the resort suitable for restful contemplation in therapeutic environment: Here, medical, social, cultural and legal professions should work together to guarantee children in future generations a start in safe relationships and give them a capacity for family life that helps them mature into harmonious and responsible adults, capable of living joy, creation and work. Good experiences of affiliation with both parents and family constitute a cornerstone of the social stability of society.

Research resources are needed for an observatory that keeps the knowledge up-to-date and which collects, integrates and translates knowledge of children's psychosocial family needs into practical advice. Management manuals for the coordination of interventions between care, legal practice, cultural activity and social care are developed for different diagnoses. Initially, a meeting place is needed for dialogue between authorities, associations and individuals affected by parental leave in one or more generations.

A dialogue platform for exchanging research and experience, theory and practice, academia and administration should help bridge the implementation gap. The goal is to build up a training with permanent functions for updating and further studies for experienced and newly recruited professionals. International networks and expert conferences are important for connecting and importing latest findings from the front line into skills that are now spread across leading countries (Canada, USA, Australia, etc.).

The international expert network is based at Vanderbilt University (www.pasg.info). If the relevant bodies and stakeholders cooperate, Stockholm has the chance to become the venue for the network center in Europe.

I want your best ideas to develop my idea and help with creatively answering the following questions:

How can a competence center about children's needs for family life be realized?

How should such a competence center be designed and what resources and tools are needed for the business?

Who can be the principal in Sweden to drive the realization of a competence center around children's needs for family life?

Which authorities, organizations and institutions can be partners and help to start the process?

Welcome with other ideas you want to contribute!

***

Project Syndicate Blog: https://www.project-syndicate.org/blog/specialist-competence-center-for-families-and-children-needed-after-alarming-report-on-children-deprived-of-a- parent-by Nils-g-RAN Areskoug-by Nils-g-RAN Areskoug
Portal as preliminary introduction to EU initiative (EUPASG): European Union Parental Alienation Study Group (EUPASG) - coleur
Global Expert Network: Parental Alienation Study Group, Inc. (PASG): Parental Alienation Study Group
Vanderbilt University Medical Center for Knowledge Management: Welcome to Parental Alienation Database | Parental Alienation Database

Show less -

Kompetenscenter för barns behov av familjeliv enl Barnkonventionen

Regeringen har bestämt att Barnkonventionen ska bli svensk lag. Redan idag är Sverige bunden av Europakonventionen som i sin artikel 8 ger barn rätt till familjeliv. Denna rätt kränks allt oftare i samband med föräldrakonflikt och familjesplittring. Allt fler barn och unga växer upp utan att samhället kan skydda deras behov av kontinuerlig och fullgod kontakt med bägge föräldrarna under hela uppväxten. Generationskontakten är en viktig faktor i familjens livskvalitet och för barnets psykosociala hälsa och mognad.

Read more +

Regeringen har bestämt att Barnkonventionen ska bli svensk lag. Redan idag är Sverige bunden av Europakonventionen som i sin artikel 8 ger barn rätt till familjeliv. Denna rätt kränks allt oftare i samband med föräldrakonflikt och familjesplittring. Allt fler barn och unga växer upp utan att samhället kan skydda deras behov av kontinuerlig och fullgod kontakt med bägge föräldrarna under hela uppväxten. Generationskontakten är en viktig faktor i familjens livskvalitet och för barnets psykosociala hälsa och mognad.

För att tillgodose detta sociala hälsokrav behöver Sverige ett centralt kliniskt kompetenscenter. Det ska vara en organisation för forskning, information, prevention och rehabilitering. Behandlingsprogram för bland annat generationsöverskridande familjeintegration och återförening med förlorad förälder för avskilda barn utvecklas i samråd med internationella förebilder.

Projektet kan samverka med föräldra- och äldreorganisationer för att väcka deras och allmänhetens intresse för barns behov av familjen som grogrund för relationer, växande och personlig utveckling. Det kan ske i samspel med utvidgade familjebildningar och involverar far- och morföräldrar som engagerar sig för sina saknade barnbarn.

Platsen bör vara gynnsam för tvärdisciplinär dialog och orten lämplig för rofylld kontemplation i terapeutisk miljö: Medicinska, sociala, kulturella och juridiska professioner ska här samverka för att garantera barn i kommande generationer en start i trygga relationer och ge dem en förmåga till familjeliv som hjälper dem mogna till harmoniska och ansvarstagande vuxna, kapabla till livsglädje, skapande och arbete. Goda erfarenheter av anknytning till båda föräldrar och familj utgör en hörnsten i samhällets sociala stabilitet.

Det behövs forskningsresurser till ett observatorium som håller kunskapen uppdaterad och som samlar, integrerar och omsätter kunskap om barns psykosociala familjebehov i praktiska råd. Handläggningsmanualer för samordning av insatser mellan vård, rättsutövning, kulturaktivitet och social omsorg utvecklas för olika diagnoser. Initialt behövs en mötesplats för dialog mellan myndigheter, intresseföreningar och enskilda som drabbats av föräldraalienation i en eller flera generationsled.

En dialogplattform för utbyte mellan forskning och erfarenhet, teori och praktik, akademia och förvaltning ska hjälpa till att överbrygga implementeringsgapet. Målet är att bygga upp en utbildning med permanenta funktioner för uppdatering och vidarestudier för erfarna och nyrekryterade yrkesutövare. Internationella nätverk och expertkonferenser är viktiga för att knyta an till och importera senaste rön från frontlinjen i kompetens som nu är spridd i ledande länder (Kanada, USA, Australien, m fl).

Det internationella expertnätverket har sitt säte vid Vanderbilt University (www.pasg.info). Om berörda instanser och intressenter samverkar har Stockholm chansen att bli ort för nätverkets centrum i Europa.

Jag vill ha era bästa ideer för att utveckla min idé och hjälp med att kreativt besvara följande frågor:

Hur kan ett kompetenscenter kring barns behov av familjeliv förverkligas?

Hur bör ett sådant kompetenscenter utformas och vilka resurser och verktyg behövs för verksamheten?

Vem kan vara huvudman i Sverige för att driva förverkligandet av ett kompetenscenter kring barns behov av familjeliv?

Vilka myndigheter, organisationer och institutioner kan vara samarbetspartners och hjälpa till att sätta igång processen?

Välkommen med andra ideer du vill bidra med!

***

Project Syndicate Blog: https://www.project-syndicate.org/blog/specialist-competence-center-for-families-and-children-needed-after-alarming-report-on-children-deprived-of-a-parent-by-nils-g-ran-areskoug-by-nils-g-ran-areskoug
Portal som preliminär introduktion till initiativ för EU (EUPASG) : European Union Parental Alienation Study Group (EUPASG) - coleur
Global Expert Network: Parental Alienation Study Group, Inc. (PASG): Parental Alienation Study Group
Vanderbilt University Medical Center for Knowledge Management: Welcome to Parental Alienation Database | Parental Alienation Database

Show less -

×
×
×

It seems like your web browser doesn't allow cookies. Sadly you can not log in to this site without allowing cookies.

We use cookies to track user sessions, preferences and usage.

or

No password? Long password? Hard to type?
We can email you a login link to sign in without having to type your password.


or
×
×

Terms & Conditions

 1. Terms and Conditions of use

  1. This website (the “Website”) is owned and operated by Openlab (“Openlab”). Access to and use of this Website and the information, materials, products and services available through this Website are subject to all applicable laws and regulations and to these terms and conditions of use (the “T&C’s”).

  2. By accessing this Website, you agree to the T&C’s, which form a legally binding agreement. If you do not agree to the T&C’s, please exit this Website.

  3. These T&C’s may be changed by us from time to time. The latest T&C’s will be posted on the Website, and you should always review these T&C’s prior to using the Website to ensure that you have an understanding of the current T&C’s.

 2. Ownership

  This Website and its design, text, content, graphic and other matters related to this Website are protected under intellectual property law and are the property of Openlab or are included with the permission of third party right owners. None of these elements may be used in any form without Openlab’s express prior written permission.

 3. Trademarks

  The Openlab trademark and logotype appearing on this Website are the property of Openlab. All other trademarks, product names, company names, logos, and trade dress displayed on the Website are the property of their respective owners. You agree not to display or use the marks in any manner without Openlab’s prior written permission.

 4. Posts

  Posting or transmitting of any unlawful material, or any material that could constitute or encourage conduct that would be considered a criminal offence or violation of any law is strictly prohibited.

 5. Data Protection

  By agreeing to these T&C’s, you acknowledge you have read and understood the terms of our Privacy Policy and that you agree with it. Upon the submission of any personal information to us, you expressly grant permission to us to disseminate and/or use such information for any lawful purpose as detailed in our Privacy Policy.

 6. Limitation of liability

  In no event will Openlab be held liable to you for any lost profits, indirect or consequential damages arising out of your use or inability to use this Website and the services. Openlab makes no warranties regarding any intellectual property rights or other proprietary rights in the submissions and Openlab cannot be held liable for any third party claims regarding the use of content received through the platform.

 7. Governing law

  This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Sweden.

 8. Contact

  We can be reached at Openlab Valhallavägen 79, 11428 Stockholm, Sweden, info@ideanation.se

×
×
image
×

Call Stefan at
070 635 65 91

×

OK


Share:

×
×
×
×
×

×

Contact the author of: Competence center for children's need for family life in accordance with the UN Convention on the Rights of the Child

×