Cultural and association life in Rågsved!

Post ideas for how local associations and citizens can work together to develop cultural and association life in Rågsved!

Why?
An important part of the City of Stockholm's work to realize the vision of a cohesive, equal city is that local development work in the districts should take place in dialogue with local actors. Civil society, association life and cultural life have a positive significance for creating a rich local community. So with a focus on Rågsved, in March the district administration initiated a workshop that brought together the area's local associations. The purpose was to create an understanding of the needs, driving forces and obstacles that exist to collaborate and strengthen local cultural and association life.

Read more below under the heading "Full description"!
Post and build on other people's ideas!

Cultural and community life in Rågsved!

Submit ideas for how local associations and citizens can work together to develop culture and associations in Rågsved!

Why?
An important part of the City of Stockholm's work on realizing the vision of a coherent, equal city is that local development work in the neighborhoods must take place in dialogue with local actors. Civil society, associations and cultural life have a positive impact on creating a rich local community. So with a focus on Rågsved, the district administration initiated in March a workshop that gathered the area's local associations. The purpose was to create an understanding of the needs, driving forces and obstacles that exist to collaborate and strengthen local culture and association life.

Read more below under the heading "Full description"!
Post and build on the ideas of others!

Read more +

Submit ideas for how local associations and citizens can work together to develop culture and associations in Rågsved!

Why? - full description

In the City of Stockholm's "Vision 2040 - A Stockholm for All", a city is described that makes everyone grow, where segregation decreases, children and adults have the future faith and equal opportunities to realize their lives. An important part of the City of Stockholm's work on realizing the vision is that local development work in the city's neighborhoods should take place on the basis of a citizen's perspective, based on local conditions and unique qualities and in dialogue with residents and local actors.

In the district of Enskede-Årsta-Vantör, Rågsved is a prioritized area for the city, where an important objective is that those who live and move in the area are listened to, are involved in the local community and thrive. Civil society, associations and cultural life have a positive impact on creating a rich local community and an important role for democracy.

Therefore, the district administration initiated a workshop on March 25, 2017, which gathered Rågsved's local associations to jointly investigate how we can develop cultural and association life in the area. The purpose was to create understanding and insights about the needs, driving forces and obstacles that exist to collaborate and strengthen the local community. The next step is to create ideas based on that understanding of the conditions.

These were insights that emerged from Rågsveds associations:

Drivers:
It is clear that there is a huge commitment and many who want to work together to create a social community in Rågsved and to make a difference. Several people take up the simple conversation as an important part of the exchange and value of the community - that it creates a richer local community. Several see the culture and association life as it is and should continue to be in constant development, where we create it together.

Needs:
Many highlight very practical needs for creating structure and long-term sustainable collaborations. There is a need for a coordinator who makes sure to steer up and ensure that regular meetings are made by the associations. Some type of platform is needed to exchange information and easily interact, even when not seen. There is a need for structures and support to reach out to people in the local area and to reach out to groups that many see as positive if one can get more in the associations, such as young people in the area.

Obstacle:
Obstacles raised in almost all interviews with workshop participants are that there is a strong need to find places / premises where one can meet in order for the valuable exchange to take place. Despite the fact that many people feel committed, it is also several that highlight that time, volunteers who are going to do things and resources can be an obstacle.

Affect!
Post ideas based on the understanding of Rågsved on how local culture and association life can be developed!

NEXT STEPS IN RAW?
(suggested at workshop):

• Documentation is available from the workshop
• One more meeting between local associations should be obtained before the summer. Ideas can be taken further here!
• The associations continue to meet at regular meetings and visit each other to learn more about each other. Ideas can be taken further here!
• The district administration is involved or convening

Show less -

Kultur- och föreningslivet i Rågsved!

Lägg upp idéer för hur lokala föreningar och medborgare kan samverka för att utveckla kultur- och föreningslivet i Rågsved!

Varför?
En viktig del i Stockholm stads arbete med att förverkliga visionen om en sammanhållen, jämlik stad är att lokalt utvecklingsarbete i stadsdelarna ska ske i dialog med lokala aktörer. Det civila samhället, föreningslivet och kulturlivet har en positiv betydelse för att skapa ett rikt lokalsamhälle. Så med fokus på Rågsved, initierade stadsdelsförvaltningen i mars en workshop som samlade områdets lokala föreningar. Syftet var att skapa förståelse kring vilka behov, drivkrafter och hinder som finns för att samverka och stärka lokala kultur- och föreningslivet.

Läs mer nedan under rubriken "Full beskrivning"!
Lägg upp och bygg vidare på andras idéer!

Read more +

Lägg upp idéer för hur lokala föreningar och medborgare kan samverka för att utveckla kultur- och föreningslivet i Rågsved!

Varför? - full beskrivning

I Stockholm stads “Vision 2040 – Ett Stockholm för alla”, beskrivs en stad som får alla att växa, där segregationen minskar, barn och vuxna har framtidstro och lika möjligheter att förverkliga sina liv. En viktig del i Stockholm stads arbete med att förverkliga visionen är att lokalt utvecklingsarbete i stadens stadsdelar ska ske med utgångspunkt ur ett medborgarperspektiv, utifrån lokala förutsättningar och unika kvaliteter och i dialog med invånare och lokala aktörer.

Inom Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde är Rågsved ett prioriterat område för staden, där en viktig målsättning är att de som bor och rör sig i området lyssnas till, är engagerade i närsamhället och trivs. Det civila samhället, föreningslivet och kulturlivet har en positiv betydelse för att skapa ett rikt lokalsamhälle och en viktig roll för demokratin.

Därför initierade Stadsdelsförvaltningen en workshop den 25 mars 2017 som samlade Rågsveds lokala föreningar för att tillsammans undersöka hur vi kan utveckla kultur- och föreningslivet i området. Syftet var att skapa förståelse och insikter kring vilka behov, drivkrafter och hinder som finns för att samverka och stärka närsamhället. Nästa steg är att skapa idéer utifrån den förståelsen om förutsättningarna.

Detta var insikter som kom fram från Rågsveds föreningar:

Drivkrafter:
Det är tydligt att det finns ett enormt engagemang och många som vill samarbeta för att skapa social gemenskap i Rågsved och för att göra skillnad. Ett flertal personer tar upp det enkla samtalet som en viktig del av utbytet och värdet av gemenskapen - att det skapar ett rikare lokalsamhälle. Flera ser kultur- och föreningslivet som att det är och bör fortsätta vara i ständig utveckling, där vi skapar det tillsammans.

Behov:
Många lyfter väldigt praktiska behov för att skapa struktur och långsiktigt hållbara samarbeten. Det behövs en koordinator som ser till att styra upp och ser till att regelbundna träffar blir av föreningarna emellan. Det behövs någon typ av plattform för att utbyta information och lätt interagera, även när man inte ses. Det behövs strukturer och stöd för att nå ut med information till människor i närområdet och för att nå ut till grupper som flera ser positivt på om man kan få in än mer i föreningslivet, så som ungdomar i området.

Hinder:
Hinder som tas upp i nästan samtliga intervjuer med workshop-deltagare är att det finns ett starkt behov av att hitta platser/ lokaler där man kan träffas på för att det värdefulla utbytet ska kunna ske. Trots att många känner engagemang, är det också flera som belyser att tid, volontärer som ska utföra saker och resurser kan vara ett hinder.

Påverka!
Lägg upp idéer utifrån förståelsen om Rågsved på hur det lokala kultur- och föreningslivet kan utvecklas!

NÄSTA STEG I RÅGSVED?
(föreslaget vid workshop):

• Dokumentation finns från workshopen
• En till träff mellan lokala föreningarna bör fås till innan sommaren. Idéer kan tas vidare här!
• Föreningarna fortsätter att träffas på regelbundna möten och besöker varandra för att lära sig mer om varandra. Idéer kan tas vidare här!
• Stadsdelsförvaltningen är delaktiga eller sammankallande

Show less -

Collection of ideas

Light Festival - It looks bright for Rågsved!

Rågsveds Ljusfestival. A locally based process that contributes to pride, lighter and safer outdoor environments as well as a new positive image of Rågsved.
Where association life and local actors participate and together create the festival. Based on the hypothesis that you take responsibility for a small part of the festival, you feel involved and will in the long run feel pride for the festival as a whole.

The proposal emerged in a project that I did at Konstfack 2012, I hope they can inspire you in your project.
Feel free to check out the entire project here: IT LOOKS LOOKING FOR THE RAW SARATUNITY

0
+3
×
×
×

It seems like your web browser doesn't allow cookies. Sadly you can not log in to this site without allowing cookies.

We use cookies to track user sessions, preferences and usage.

or

No password? Long password? Hard to type?
We can email you a login link to sign in without having to type your password.


or
×
×

Terms & Conditions

 1. Terms and Conditions of use

  1. This website (the “Website”) is owned and operated by Openlab (“Openlab”). Access to and use of this Website and the information, materials, products and services available through this Website are subject to all applicable laws and regulations and to these terms and conditions of use (the “T&C’s”).

  2. By accessing this Website, you agree to the T&C’s, which form a legally binding agreement. If you do not agree to the T&C’s, please exit this Website.

  3. These T&C’s may be changed by us from time to time. The latest T&C’s will be posted on the Website, and you should always review these T&C’s prior to using the Website to ensure that you have an understanding of the current T&C’s.

 2. Ownership

  This Website and its design, text, content, graphic and other matters related to this Website are protected under intellectual property law and are the property of Openlab or are included with the permission of third party right owners. None of these elements may be used in any form without Openlab’s express prior written permission.

 3. Trademarks

  The Openlab trademark and logotype appearing on this Website are the property of Openlab. All other trademarks, product names, company names, logos, and trade dress displayed on the Website are the property of their respective owners. You agree not to display or use the marks in any manner without Openlab’s prior written permission.

 4. Posts

  Posting or transmitting of any unlawful material, or any material that could constitute or encourage conduct that would be considered a criminal offence or violation of any law is strictly prohibited.

 5. Data Protection

  By agreeing to these T&C’s, you acknowledge you have read and understood the terms of our Privacy Policy and that you agree with it. Upon the submission of any personal information to us, you expressly grant permission to us to disseminate and/or use such information for any lawful purpose as detailed in our Privacy Policy.

 6. Limitation of liability

  In no event will Openlab be held liable to you for any lost profits, indirect or consequential damages arising out of your use or inability to use this Website and the services. Openlab makes no warranties regarding any intellectual property rights or other proprietary rights in the submissions and Openlab cannot be held liable for any third party claims regarding the use of content received through the platform.

 7. Governing law

  This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Sweden.

 8. Contact

  We can be reached at Openlab Valhallavägen 79, 11428 Stockholm, Sweden, info@ideanation.se

×
×
image
×

Call Stefan at
070 635 65 91

×

OK


Share:

×
×
×
×
×

×

Contact the author of: Cultural and community life in Rågsved!

×