How do we take aroma and taste into account in community building and community planning?

Aroma and taste have a great impact on our quality of life. One theory is that aroma and taste will play an increasingly important role for us in the future.

How can this be taken into account to a greater extent in community building and community planning?

The challenge is inspired by the first episode of Openlab's new Podcast series THE FOOD LABORATORY on food, science and society: # 1 Our most underrated mind | Matlaboratoriet on acast

Read more under Full description.

How do we take into account the aroma and flavor of community-building and community planning?

Fragrance and taste have a great impact on our quality of life. One theory is that fragrance and taste will play an increasing role for us in the future.

How can this be taken into account to a greater extent in community building and community planning?

The challenge is inspired by the first episode of Openlab's new Podcast series MATLABORATORY on Food, Science and Society: # 1 Our Most Underrated Mind | Food lab on acast

Read more under Full description.

Read more +

This challenge is inspired by the first episode of Openlab's new podcast MATLABORATORY - about food, science and society. The first section of the pod is about fragrance and taste from different perspectives.
# 1 Our most underrated mind | Food lab on acast

When people are confronted with the question of which mind they can most likely lose, many just answer the sense of smell. However, research has shown that people who lost their sense of smell suffer greatly from depression.

Fragrance and taste have a great impact on our quality of life. Among other things, the research shows that fragrance is closely linked to pleasure. First, it is physically linked to the same parts of the brain as pleasure through the other senses. Reduced activity in this part of the brain therefore makes us more easily depressed.

Age and illness can cause us to have a reduced sense of smell and taste. But the loss of sense of smell need not be permanent. We also have the opportunity to train our fragrance and taste senses, and memories and sensations of different scents linked to specific experiences.

Places with a cleaner environment and fewer odor contamination also make smells more prominent - both those we experience as good and as disgusting. As the population gets older and at the same time healthier, our sense of smell is also improved on a collective level.

One theory is that fragrance, our perhaps most underestimated mind, and in the long run taste, will play an increasing role for us in the future.

The importance of fragrance and taste, now and in the future, raises many exciting questions and challenges: How can we to a greater extent take into account fragrance in community building and community planning? How do we create sites, products, solutions that enhance positive impressions through fragrance, or lack of fragrance? How can we make it easier to train a better scent and taste? How can we actively use scent and fragrance research to increase our quality of life?

GE IDER!
What do you think is the solution? Should we mask nasty smells more? Wear a filter that only lets through some scents? Write fragrance diary to remember and recognize fragrances and flavors that make us happy? Or something completely different?

HOW DO I?
Utveckladinstad.se is the idea and innovation platform that gives you the opportunity to share your ideas and good examples, and react to others. Post an idea, like, share, comment and suggest improvements.

WHAT HAPPENS TO THE IDEAS?
The most interesting ideas that come in will be discussed further on a meetup at Openlab in Stockholm together with experts from our podcast MATLABORATORIET.

Listen to Openlabs podcast MATLABORATORY for more inspiration.
# 1 Our most underrated mind | Food lab on acast

Show less -

Hur tar vi hänsyn till doft och smak i samhällsbyggandet och samhällsplaneringen?

Doft och smak har en stor inverkan på vår livskvalitet. En teori är att doft och smak kommer spela allt större roll för oss i framtiden.

Hur kan detta i högre grad tas hänsyn till i samhällsbyggandet och samhällsplaneringen?

Utmaningen är inspirerad av det fösta avsnittet av Openlabs nya Podcastserie MATLABORATORIET om mat, vetenskap och samhälle: #1 Vårt mest underskattade sinne | Matlaboratoriet​ on acast

Läs mer under Full beskrivning.

Read more +

Denna utmaning är inspirerad av första avsnittet av Openlabs nya podcast MATLABORATORIET - om mat, vetenskap och samhälle. Poddens första avsnitt handlar om doft och smak utifrån olika perspektiv.
#1 Vårt mest underskattade sinne | Matlaboratoriet​ on acast

När människor ställs inför frågan om vilket sinne de mest kan tänka sig att förlora svarar många just luktsinnet. Dock har man genom forskning sett att personer som förlorat sitt luktsinne lider i hög grad av depression.

Doft och smak har en stor inverkan på vår livskvalitet. Bland annat visar forskningen att doft är nära kopplat till njutning. Dels är det fysiskt kopplat till samma delar av hjärnan som njutning genom andra sinnen. Minskad aktivitet i denna delen av hjärnan gör oss därför lättare deprimerade.

Ålder och sjukdom kan göra att vi får nedsatt doft- och smaksinne. Men förlust av luktsinne behöver inte vara permanent. Vi har också möjlighet att träna upp vårt doft- och smaksinne, och minnen och förnimmelser av olika dofter kopplat till specifika upplevelser.

Platser med renare miljö och färre luktföroreningar gör också att lukter blir mer framträdande - både sånna vi upplever som goda och som äckliga. I och med att befolkningen blir äldre och samtidigt friskare förbättras också vårt luktsinne, på ett kollektivt plan.

En teori är alltså att doft, vårt kanske mest underskattade sinne, och i förlängningen smak, kommer spela allt större roll för oss i framtiden.

Betydelsen av doft och smak, nu och i framtiden, väcker många spännande frågor och utmanignar: Hur kan vi i högre grad ta hänsyn till doft i samhällsbyggandet och samhällsplaneringen? Hur skapar vi platser, produkter, lösningar som stärker positiva intryck genom doft, eller avsaknad av doft? Hur kan vi underlätta för att träna upp en bättre doft- och smakförmåga? Hur kan vi aktivt använda doft och doftforskning för att öka vår livskvalitet?

GE IDÈER!
Vad tycker du är lösningen? Borde vi maskera otrevliga lukter mer? Bära ett filter som bara släpper igenom vissa dofter? Skriva doftdagbok för att minnas och känna igen dofter och smaker som gör oss glada? Eller något helt annat?

HUR GÖR JAG?
Utveckladinstad.se är idé- och innvationsplattformen som ger dig möjlighet att dela med dig av dina idéer och goda exempel, och reagera på andras. Lägg upp en idé, gilla, dela, kommentera och föreslå förbättringar.

VAD HÄNDER MED IDÉERNA?
De mest intressanta idéerna som kommer in kommer att diskuteras vidare på en meetup hos Openlab i Stockholm tillsammans med experter från vår podcast MATLABORATORIET.

Lyssna på Openlabs podcast MATLABORATORIET för mer inspiration.
#1 Vårt mest underskattade sinne | Matlaboratoriet​ on acast

Show less -

Collection of ideas

elcigg

No smoking, perfume ban, in public places
Food ban in the subway (eg nuts)
However, one can smoke eg electric cigarettes that emit water vapor and are not dangerous.
Weather, potted plants, better ventilation systems! (Eg office & school)
Non-allergenic perfumes, skin care products, etc.

Pay a fine if you smoke on someone else. And more for children.

0
×
×
×

It seems like your web browser doesn't allow cookies. Sadly you can not log in to this site without allowing cookies.

We use cookies to track user sessions, preferences and usage.

or

No password? Long password? Hard to type?
We can email you a login link to sign in without having to type your password.


or
×
×

Terms & Conditions

 1. Terms and Conditions of use

  1. This website (the “Website”) is owned and operated by Openlab (“Openlab”). Access to and use of this Website and the information, materials, products and services available through this Website are subject to all applicable laws and regulations and to these terms and conditions of use (the “T&C’s”).

  2. By accessing this Website, you agree to the T&C’s, which form a legally binding agreement. If you do not agree to the T&C’s, please exit this Website.

  3. These T&C’s may be changed by us from time to time. The latest T&C’s will be posted on the Website, and you should always review these T&C’s prior to using the Website to ensure that you have an understanding of the current T&C’s.

 2. Ownership

  This Website and its design, text, content, graphic and other matters related to this Website are protected under intellectual property law and are the property of Openlab or are included with the permission of third party right owners. None of these elements may be used in any form without Openlab’s express prior written permission.

 3. Trademarks

  The Openlab trademark and logotype appearing on this Website are the property of Openlab. All other trademarks, product names, company names, logos, and trade dress displayed on the Website are the property of their respective owners. You agree not to display or use the marks in any manner without Openlab’s prior written permission.

 4. Posts

  Posting or transmitting of any unlawful material, or any material that could constitute or encourage conduct that would be considered a criminal offence or violation of any law is strictly prohibited.

 5. Data Protection

  By agreeing to these T&C’s, you acknowledge you have read and understood the terms of our Privacy Policy and that you agree with it. Upon the submission of any personal information to us, you expressly grant permission to us to disseminate and/or use such information for any lawful purpose as detailed in our Privacy Policy.

 6. Limitation of liability

  In no event will Openlab be held liable to you for any lost profits, indirect or consequential damages arising out of your use or inability to use this Website and the services. Openlab makes no warranties regarding any intellectual property rights or other proprietary rights in the submissions and Openlab cannot be held liable for any third party claims regarding the use of content received through the platform.

 7. Governing law

  This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Sweden.

 8. Contact

  We can be reached at Openlab Valhallavägen 79, 11428 Stockholm, Sweden, info@ideanation.se

×
×
image
×

Call Stefan at
070 635 65 91

×

OK


Share:

×
×
×
×
×

×

Contact the author of: How do we take into account the aroma and flavor of community-building and community planning?

×