Result for challenge:
Help improve airplane Park!

Result for challenge:
Hjälp till att förbättra Flygplansparken!

The park is being rebuilt according to your suggestions

The park is being rebuilt and a new theme for the playground is being developed. The most popular theme of the dialogue was "Up in the air". The playground will have a large climbing frame with playhouses, trampolines, swing stands, carousels and other surprises. The aircraft is being renovated elsewhere and is back in spring 2018.

Barbecue area and long tables, deck chairs and plenty of flowers are also news in the park.

Some trees are taken down. Some are in poor condition and replaced by new flowering varieties. The lawns are being renovated from September 2017 and can be used again in June 2018.

The park is being rebuilt during 2017-2018
Construction time stage 1: July - December 2017
Construction time stage 2: spring - summer 2018
Inauguration: late summer 2018

The project is part of the city's initiative Greener Stockholm
Greener Stockholm promotes the development of the city's green values, such as parks and nature areas. As the city grows and develops, not only more homes, workplaces, schools and other community services are needed, but also green areas, parks and recreational areas. New green values need to be created and existing parks and green areas need to be maintained and developed.


Results from the challenge

Green Cabin Park, or the Aircraft Park as it is also called, should be refurbished. The park should be a place for all ages and contain both challenging and fun play and activity as well as meeting places, greenery and tranquility. The climbing sculpture in the form of an airplane is being renovated and forms the basis for the theme of the upgrading of the entire park: up in the air!

The park as a whole gets a lift with new entrances and a new central walkway. Sight lines are improved through hedges and walls are removed inside the park. The lawn is renovated and more clearly connected to the playground to enable picnics, bowls and running. New trees and flowers are planted and the park gets several new seating in the form of park sofas, sunbeds, hammocks and round tree benches. New better lighting and a central gathering place, new "Green cottage" with weather protection, countertop and barbecue are also proposed.

The playground is being developed and a number of new play equipment is being added. The "climbing forest" a large climbing game in wood with, among other things, bunks, view towers and slides will be the biggest addition. Trampolines, seesaw, bicycle carousel, more swings, large sandbox, and playhouse with toddler slide become other news in the park, as well as a water play and a space capsule carousel!

Lektorget
A large climbing game in wood, "Klätterskogen" with playhouse, lookout tower, slide, voltsrail, climbing net and bridge is placed centrally in the park. On this "playground" with floors of green and yellow rubber asphalt are also trampolines, seesaw, as well as jump stumps and balance path. Other news in the middle of the playground will be a space capsule carousel as well as new and existing swings that will be given a new location. There is really a chance to climb, bounce, spin and swing high in the air!

aircraft part
Here, play is suggested for the slightly younger children. A bicycle carousel, rocking swings in the form of birds, a playhouse with a small slide and a huge sandbox with a back table are placed around the beautiful mountain slope. The elephant sculpture is moved here, new seating is added and new flowering trees are planted against the path of the Green Cottage. A water play in the form of shower fountains is also suggested.

Green Cottage
A new gathering place with weather protection is also proposed in the park. Long tables, furniture for hanging, barbecue, new trees are suggested in this section.

Calm the corner
The corner closest to the White Lily path becomes lush and quiet, with new flowering shrubs and trees, hammocks and birdhouses.

Up in the air
The aircraft that is in the park today, has been in the park ever since 1965 and gave the park its nickname "Aircraft Park". This climbing sculpture is being renovated and forms the basis for the theme of the upgrading of the entire park: up in the air!
Within the theme, there will be new wooden birds to swing on, a rocket you can climb on, a rainbow and a spinning "space capsule".

Parken byggs om efter era förslag

Parken byggs om och ett nytt tema för lekplatsen håller på att tas fram. Det populäraste temat vid dialogen blev "Upp i luften". Lekplatsen kommer att ha en stor klätterställning med lekhus, studsmattor, gungställningar, karuseller och andra överraskningar. Flygplanet renoveras på annan plats och är tillbaka våren 2018.

Grillplats och långbord, solstolar och massa blommor är också nyheter i parken.

Några träd tas ner. En del är i dåligt skick och ersätts av nya blommande sorter. Gräsmattorna renoveras från och med september 2017 och kan åter användas i juni 2018.

Parken byggs om under 2017-2018
Byggtid etapp 1: juli - december 2017
Byggtid etapp 2: vår - sommar 2018
Invigning: sen sommar 2018

Projektet är en del av stadens satsning Grönare Stockholm
Grönare Stockholm främjar utvecklingen av stadens gröna värden, så som parker och naturområden. När staden växer och utvecklas behövs inte bara flera bostäder, arbetsplatser, skolor och annan samhällsservice utan även grönområden, parker och områden för rekreation. Nya gröna värden behöver skapas och befintliga parker och grönområden behöver behållas och utvecklas.


Resultat från utmaningen

Gröna Stugans Park, eller Flygplansparken som den också kallas ska rustas upp. Parken ska vara en plats för alla åldrar och innehålla såväl utmanande och rolig lek och aktivitet som mötesplatser, grönska och lugn. Klätterskulpturen i form av ett flygplan renoveras och utgör grunden för temat på upprustningen av hela parken: upp i luften!

Parken som helhet får ett lyft med nya entréer och ett nytt centralt gångstråk. Siktlinjer förbättras genom häckar och murar tas bort inne i parken. Gräsytan renoveras och kopplas tydligare mot lekplatsen för att möjliggöra picknick, bollek och spring. Nya träd och blommor planteras och parken får flera nya sittplatser i form av parksoffor, solbänkar, hammockar och runda trädbänkar. Ny bättre belysning och en central samlingsplats, nya ”Gröna stugan” med väderskydd, bänkbord och grill föreslås också.

Lekplatsen utvecklas och en rad nya lekredskap tillförs. ”Klätterskogen” en stor klätterlek i trä med bland annat kojor, utsiktstorn och rutsch blir det största tillägget. Studsmattor, gungbräda, cykelkarusell, fler gungor, stor sandlåda, och lekhus med småbarnsrutsch blir andra nyheter i parken, liksom en vattenlek och en rymdkapselkarusell!

Lektorget
En stor klätterlek i trä, ”Klätterskogen” med lekhus, utkikstorn, rutschkana, volträcke, klätternät och bro placeras centralt i parken. På detta ”lektorg” med golv av grön och gul gummiasfalt finns också studsmattor, gungbräda, samt hoppstubbar och balansbana. Andra nyheter mitt på lekplatsen blir en rymdkapselkarusell samt nya och befintliga gungor som får en ny placering. Här finns verkligen chans att klättra, studsa, snurra och gunga högt upp i luften!

Flygplansdelen
Här föreslås lek för de lite yngre barnen. En cykelkarusell, vippgungor i form av fåglar, lekhus med liten rutsch och en rejäl sandlåda med bakbord placeras runt den vackra berghällen. Elefantskulpturen flyttas hit, nya sittplatser tillförs och nya blommande träd planteras mot Gröna stugans stig. En vattenlek i form av duschfontäner föreslås också.

Gröna Stugan
En ny samlingsplats med väderskydd föreslås också i parken. Långbord, möbler för häng, grill, nya träd föreslås i denna del.

Lugna hörnet
Hörnet närmast Vita liljans väg blir grönskande och lugn, med nya blommande buskar och träd, hammockar och fågelholkar.

Upp i luften
Flygplanet som står i parken idag, har stått i parken ända sen 1965 och gett parken sitt smeknamn ”Flygplansparken”. Denna klätterskulptur renoveras och utgör grunden för temat på upprustningen av hela parken: upp i luften!
Inom temat blir det bland annat nya fåglar i trä att gunga på, en raket som man kan klättra på, en regnbåge och en snurrande ”rymdkapsel”.

×
×
×

It seems like your web browser doesn't allow cookies. Sadly you can not log in to this site without allowing cookies.

We use cookies to track user sessions, preferences and usage.

or

No password? Long password? Hard to type?
We can email you a login link to sign in without having to type your password.


or
×

It seems like your web browser doesn't allow cookies. Sadly you can not log in to this site without allowing cookies.

We use cookies to track user sessions, preferences and usage.

or

We only use facebook for authentication.
We will only register your name and email address and never post anything in your name, exept when you choose to share something.

If you're already signed up Log in


×

Terms & Conditions

 1. Terms and Conditions of use

  1. This website (the “Website”) is owned and operated by Openlab (“Openlab”). Access to and use of this Website and the information, materials, products and services available through this Website are subject to all applicable laws and regulations and to these terms and conditions of use (the “T&C’s”).

  2. By accessing this Website, you agree to the T&C’s, which form a legally binding agreement. If you do not agree to the T&C’s, please exit this Website.

  3. These T&C’s may be changed by us from time to time. The latest T&C’s will be posted on the Website, and you should always review these T&C’s prior to using the Website to ensure that you have an understanding of the current T&C’s.

 2. Ownership

  This Website and its design, text, content, graphic and other matters related to this Website are protected under intellectual property law and are the property of Openlab or are included with the permission of third party right owners. None of these elements may be used in any form without Openlab’s express prior written permission.

 3. Trademarks

  The Openlab trademark and logotype appearing on this Website are the property of Openlab. All other trademarks, product names, company names, logos, and trade dress displayed on the Website are the property of their respective owners. You agree not to display or use the marks in any manner without Openlab’s prior written permission.

 4. Posts

  Posting or transmitting of any unlawful material, or any material that could constitute or encourage conduct that would be considered a criminal offence or violation of any law is strictly prohibited.

 5. Data Protection

  By agreeing to these T&C’s, you acknowledge you have read and understood the terms of our Privacy Policy and that you agree with it. Upon the submission of any personal information to us, you expressly grant permission to us to disseminate and/or use such information for any lawful purpose as detailed in our Privacy Policy.

 6. Limitation of liability

  In no event will Openlab be held liable to you for any lost profits, indirect or consequential damages arising out of your use or inability to use this Website and the services. Openlab makes no warranties regarding any intellectual property rights or other proprietary rights in the submissions and Openlab cannot be held liable for any third party claims regarding the use of content received through the platform.

 7. Governing law

  This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Sweden.

 8. Contact

  We can be reached at Openlab Valhallavägen 79, 11427 Stockholm, Sweden, info@utveckladinstad.se

×
×
image
×

Call Stefan at
070 635 65 91

×

OK
×
×
×
×

×


Share:

×